Правила и условия за използване на Библиотека "Вълшебен възел"

Когато наемате слинг при нас, ще ви помолим да прочетете написаните по-долу правила и условия за използване на Библиотеката и слинговете.

1. Заемен форма.

А. Необходимо е наемателят да попълни заемната форма за всеки слинг, който наема, като попълните всички полета. Заедно с копие от формуляра наемателят ще получи и копие от Правилата и условията за наемане на слингове от Библиотека "Вълшебен възел".

Б. Личните данни на наемателя ще бъдат съхранявани коректно, няма да бъдат предоставяни на трети лица без знанието и съгласието на наемателят. Личните данни ще се използват единствено за контакт с наемателя при необходимост.

2. Цена и срок на наема.

А. Слинговете могат да бъдат наемани в зависимост от това дали са на разположение, дали са в добро състояние и дали са подходящи за клиента.

Б. Стандартният период за наем е 2 седмици (14 календарни дни). Наемът на всеки слинг варира според вида и марката и е в рамките на 5-25 лв за слинг. Минималният наем за слинг е в размер на 5 лв.

В. Удължаване на срока на наема извън стандартния може да се осъществи, само ако слингът не е предварително запазен. В наемната форма се отбелязват датата на връщане на наетият слинг и размерът на наема за него.

3. Депозит

А. За всеки нает слинг се изисква депозит. Депозитът е в размер на пазарната цена на слинга и се възстановява при връщането на слинг в състоянието, в което е бил нает.

Б. Възстановяването на повреден или изгубен слинг се приспада от оставения за него депозит, като към сумата на глобата се включват и транспортните разходи, ако има такива. Сумата, която се приспада от депозита ще се преценява според всеки конкретен случай.

4. Начини на плащане.

А. Наемът се изплаща кеш при самото наемане на слинга. Възможно е изплащане на наема по банков път, когато имаме непредвидено удължаване на срока на заемане.

Б. Депозитът се изплаща на място при самото наемане на слинга и се възстановява при връщане на слинга и потвърждение, че е в добро състояние.

5. Наемане на слингове извън територията на гр. Варна.

А. Наемането се осъществява чрез предварителна заявка и попълване на заемната форма онлайн. Наемът и депозитът се изплащат предварително по банков път. Изпращането се осъществява по избран от наемателя начин след потвърдено плащане или с наложен платеж, ако има такава възможност.

Б. Депозитът се възстановява на наемателя по банков път, след като слингът е върнат обратно по избран от клиента начин и е установено, че е в добро състояние. Възможно е да бъде върнат и с наложен платеж.

В. Наемът е с фиксиран срок от 2 седмици.

Г. Транспортните разходи са изцяло за сметка на наемателя.

6. Връщане на слинга след срока отбелязан в заемната форма.

А. Ако върнете слинга по-късно от договорения срок ще ви бъде начислена глоба в размер на 5 лв на ден. Глобата ще бъде приспадната от депозита ви.

Б. Има възможност да удължите срока на наема, ако слингът не е вече резервиран. Като за целта е необходимо да се свържете с нас преди изтичането на договорения предварително срок и да платите допълнителната сума чрез банков превод до 3 работни дни след като е направена новата договорка.

В. При непредвидени обстоятелства от ваша страна е възможно да намалим размера на глобата в случай, че забавянето е не повече от 7 дни и сте се свързали с нас преди изтичането на този седемдневен срок.

Г. Ако в срок от 30 дни след края на срока за наем не се свържете с нас, се приема, че слингът е изгубен и депозитът остава за Библиотеката в пълния си размер.

Д. Ако заради почивни празнични дни нямате възможност да върнете слинга в указания предварително срок ние ще удължим безплатно срока за наемане до първия възможен работен ден, като предварително обсъдим дали не са възможни и други варианти за връщане на наетия слинг.

7. Връщане на нает слинг.

А. Връщането може да се осъществи в работното време на Библиотеката – всеки вторник от 14 до 18 часа. Ако това не е възможно, моля свържете се с нас, за да уговорим подходящи дата и част за връщане на слинга.

Б. При връщане на слинга по пощата или чрез куриерска служба, ще получите допълнителна информация как да се осъществи това.

В. Връщане на слинг по пощата или чрез куриер се извършва изцяло на разноски на наемателя и на негов личен риск. Препоръчваме връщането да се осъществява чрез куриерска пратка или чрез препоръчана пратка, или пратка с обратна разписка. За дата на връщане се приема датата на пощенското клеймо. Моля, организирайте връщането така, че слингът да пристигне в Библиотеката не по-късно от 2-3 дни след изтичане на срока на наема. В случаите на изгубена пратка Библиотеката има право да задържи депозита, оставен за конкретния слинг.

8. Състояние на слинга.

А. Всички слингове се проверяват дали са в добро състояние преди да бъдат дадени под наем. Наемателят има право да провери състоянието на слинга преди да го наеме.

Б. В случаите, когато слингът е получен по пощата или чрез куриерска служба и има някакви нередности в състоянието му, моля свържете се с нас незабавно. В този случай Библиотеката връща на наемателя таксата за наем в пълен размер. Транспортните разходи са за сметка на наемателя.

В. Проверката, дали слингът е в изрядно състояние преди всяка употреба и преди връщането му при изтичане срока на наема, е отговорност на наемателя.

9. Безопасна употреба на слинга.

А. ВСИЧКИ СЛИНГОВЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЗА НАЕМАНЕ, СА БЕЗОПАСНИ ЗА ВАС И ДЕТЕТО ВИ ПРИ ПРАВИЛНА УПОТРЕБА. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА СЛИНГОВЕТЕ БИ МОГЛА ДА НАРАНИ ВАС ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ Е ДА СЕ ПОГРИЖИ СЛИНГА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН ПРАВИЛНО И ДАЛИ ДЕТЕТО ВИ Е В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВСЯКА УПОТРЕБА НА СЛИНГА. Библиотеката за слингове "Вълшебен възел" не носи отговорност за инциденти, наранявания или смърт, случили се по време на употребата на нает от нас слинг.

Б. Заедно с всеки слинг наемателят получава и копие от инструкции как да бъде използван слингът правилно и безопасно. Задължение на наемателя е да изиска писмени инструкции, ако те не му бъдат предоставени в момента на наемането на слинга.

В. Наемателят е длъжен да прочете инструкциите за правилна и безопасна употреба на всеки слинг, който наеме преди да го използва. Слингът трябва да бъде използван в съответствие с препоръките на производителя и препоръките описани в инструкциите за правилна и безопасна употреба на слинга.

Г. Препоръчваме след като се запознаете с инструкциите за правилна и безопасна употреба на слинга, първо да опитате да го използвате с кукла/плюшена играчка/възглавница, за да тествате безопасно различните позиции и възможности за връзване/закопчаване/затягане на слинга.

Д. Винаги проверявайте дали сте сложили детето си правилно и безопасно в слинга. Регулярно проверявайте възлите/закопчалките за да сте сигурни, че не са се разхлабили.

Е. Ако изпитвате болка по време на употребата на слинга, моля, опитайте да смените позицията или свалете слинга.

Ж. Ако не сте сигурни, че сте разбрали коректно информацията, предоставена в инструкциите за употреба, имате някакви неясноти или съмнения относно правилната и безопасна употреба на слинга, моля свържете се с нас за повече информация.

10. Правилна грижа за наетия слинг.

А. При никакви обстоятелства не е позволено да се пуши по време на употребата на наетия слинг. Моля да ни информирате, ако сте пушач или в дома ви се пуши, за да можем да се погрижим правилно за слинга след като бъде върнат. Рисковете за детето свързани с пушенето до известна степен са свързани и с неговия близък контакт с дрехи и други материи, които биха могли да поемат вредни димни частици.

Б. Не можем да гарантираме, че слингът, който наемате е напълно почистен от петна. Слинговете биват внимателно почиствани и изпирани редовно, доколкото това е възможно, съобразено с честотата на наемане на конкретния слинг. Ако предпочитате да получите почистен и изпран непосредствено преди наемането слинг, моля информирайте ни предварително. Моля, връщайте наетия слинг в чисто състояние.

В. Подробни указания за почистване и изпиране на конкретния слинг ще намерите в инструкциите за употреба, които ще ви бъдат дадени заедно със слинга.

Г. Не можем да гарантираме, че наетият от вас слинг няма полепнали косми от домашни животни. Моля, пазете слинга от контакт с домашни животни и го почистете и изперете преди да го върнете, ако слингът е имал контакт с домашни животни. Ако имате алергия към домашни животни, моля информирайте ни предварително, че желаете слингът, който ще наемете, да е внимателно почистен и изпран непосрествено преди наемането.

Д. Петна от храна и напитки са очаквани, тъй като в слинга се носи дете. Моля пазете слинга от петна, които могат да са трудни за почистване (петна от боя, мазнина, химикал и т.н.) или от предмети, които биха могли да го наранят (ножици, велкро, ключове, огън и т.н.). Стойността на щетите извън нормалното износване могат да бъдат приспаднати от депозита ви.

11. Всички слингове и аксесоари по всяко време са собственост на Цветомира Ангелова и на Библиотеката за слингове "Вълшебен възел". Отдаването под наем на всеки от тях се случва по преценка на Библиотеката и спрямо това дали са налични към момента.

За повече информация, можете да се обадите по телефона или да зададете въпросите си на e-mail.

Последна редакция - 5 март 2016 г.